Wednesday, 08.02.2023, 00:12 Добре дошли Guest | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Total of answers: 504
Статистики

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Вход във форума

Проект ПГТ „Проф. Цветан Лазаров”


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO001/1.1-02/2008 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали

Конкретен бенефициент: Министерство на ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-02/2008

Наименование на проекта: Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град Плевен

Имена на ръководителя на проекта: инж. Наско Найденов,

заеманата длъжност в организацията - Директор на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град Плевен,

адрес за кореспонденция: 5800 град Плевен, ж.к. „Сторгозия № 100,

тел. 064/680806, 064/680 564, e-mail: pgt_pleven@abv.bg

Проекта "Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град Плевен» е първия успешно реализиран проект по ОПРР 2007-2013, финансиран от Министерство на образованието и науката с издаден Акт Образец 16 от Държавна приемателна комисия и Разрешение за ползване от 29.07.2013 год. На ДНСК (Дирекция за национален строителен контрол).

Сумата за изпълнение на строително – ремонтните дейности е: 839 737,00 лева

Цели на проекта: Проектът е насочен към предоставяне на качествени услуги в професионалното образование, чрез превръщането на училищата в привлекателни центрове за обучение и двигател за повишаване конкурентоспособността на регионите.

Настоящият проект напълно съответства на стратегическата цел на Оперативната програма „Регионално развитие”, а именно – подобряване качеството на живот и работна среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Проектът ще допринесе за постигане и някои специфичните цели на ОП ” „Регионално развитие”- изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, като по този начин се увеличат възможностите за просперитет и развитие.

Проекта ще се фокусира върху постигане на целите на Приоритетно направление 1 от Оперативна Програма „Регионално развитие” - Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция „Социална инфраструктура”, да осигури подходяща и рентабилна образователна , социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии, като подобри, обнови и модернизира държавната образователна инфраструктура в градските ареали и осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение , включително ромите .

Приоритетна ос 1 попада в обхвата на действие на ЕФРР, посочени в чл. 3.2 (б) от Регламент (ЕО) 1080/2006 на ЕС.

Изпълнител е фирма "МОНОЛИТ" ООД – град Плевен

Строителен надзор: "Инфрам" ЕООД – град София

Финансов одит - Грант Торнтон ООД -

Проектант: „М2 Инвест” ООД – град Плевен

Възложител на строежа: Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град Плевен

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?id=42499

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG161PO001-1.1.02-0011-C0001

Номер на проект:

BG161PO001/1.1-02/2008/001-4-01

Наименование:

ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" – Плевен

Бенефициент:

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"

Дата на решение на договарящия орган:

01.11.2010

Начална дата:

30.11.2010

Дата на приключване:

30.08.2013

Статус:

Регистриран

Място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ
СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Северозападен
Плевен
Плевен

Описание

Описание на проекта:

Проектът е насочен към предоставяне на качествени услуги в професионалното образование, чрез превръщането на училищата в привлекателни центрове за обучение и двигател за повишаване конкурентоспособността на регионите.

Дейности:

Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта. Разработване и внедряване на сиситема за управление на проекта.
дейност 2 „Процедури по ЗОП и изготвяне на идейни и работни проекти” дейността се извършва 1 и от 5 до 21 м.
дейност 3 „Информационна кампания” дейността се извършва 1, 32 и 33 м.
дейност 4 „Ремонт на учебен корпус”
дейност 5 „Ремонт на Кухненски блок и столова”
дейност 6 „Ремонт на Учебни работилници”
дейност 7 „Ремонт на Физкултурен салон”.
дейност 8 „Ремонт на Общежитие”
дейност 10 „Финансов одит” дейността се извършва от 1 до 24, 29,30,31 и 32 м.
дейност 11 „Строителен надзор. Авторски надзор”
Дейност 9 "Популяризиране на резултатите от проекта" дейността се извършва 1,32 и 33 м.

Финансова информация

Одобрен бюджет:

1 440 236 BGN

Общ бюджет:

1 440 236 BGN

БФП:

1 440 236 BGN

Общо изплатени средства:

839 737 BGN

Индикатори

Индикатор 1

Икономия на енергия от обновяване на сградите

Индикатор 2

Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура

Индикатор 3

Подобрена образователна инфраструктура

Резултат на ниво институция:

  1. Внедрени мерки за енергийна ефективност

- Топлоизолация стени на училищен корпус

- Подмяна дограма

- Отоплителна система със слънчеви колектори в общежитието.

  1. Елементи на достъпна среда – изграждане на рампа за достъп на лица с увреждания, която отговаря на съвременните европейски изисквания за достъпна среда в урбанизираните територии и е принос към хоризонталата политика на ЕС за социално включване.
  2. Ремонтни дейности на всички сгради – учебен корпус, общежитие, физкултурен салон, ученически стол, учебни работилници:

- Хидроизолация на покрив

- Ремонт външни мазилки

- Ремонт вътрешни стени, настилка ( фаянс, теракот, паркет), врати

- Ремонт санитарни възли

- Ремонт осветителна система и елинсталация

- Водопровод и канализация

- Ремонт отоплителна инсталация

- Изградена вентилационна система.

Вложените материали отговарят на изискванията на БДС и европейските стандарти.

  1. Извършено Енергийно обследване и Конструктивно обследване.

Строително ремонтните дейности по проекта са изцяло в съответствие с Директива 2009/91/ЕС за мерките за енергийна ефективност. Вложените материали ще съответстват на стандартите и критериите на ЕС и ще позволят икономия на енергия и по-голям брой ученици, обучавани, възпитавани и обгрижвани в ергономични условия и приветлива и устойчива градска среда. Всички ремонтни дейности са съобразени и с добрите практики в Република България и други страни, членки на ЕС.

Резултат на ниво целеви групи:

1. Чрез извършването на ремонтни дейности значително се подобри качеството на околната среда . Подновените, светли, комфортни и приветливи учебни и жилищни помещения способстват за повишаване качеството на образование, подобряване на настроението на всички участници в образователния процес, подобрен микроклимат, повишаване на екологичната култура на подрастващите, желанието и мотивацията за посещаване на учебните и извънучилищни занимания и намаляване на агресията сред подрастващите чрез насочване към спорт и отдих.

От съществено значение е и осигурената безопасност на учениците както в класните стаи, така и в училищния двор и прилежащите терени и възпитаване на социална и гражданска активност чрез достъп до привлекателна и ергономична градска среда; пренасочване на агресията към съзнателно и мотивирано физическо натоварване и отдих; изграждане на отношение, умения и нагласи сред подрастващите към съхраняване и опазване на околната среда. Ползата от проекта за целевата група ще продължава да съществува и след края на финансирането.

2. Чрез енергоспестяващите мероприятия се намаляват разходите за енергия и поддръжка, което от своя страна ще доведе до възможност за използване на икономисаните средства за повишаване качеството на образователният процес, чрез инвестиране в нови средства за практическо обучение, физическа култура и спорт, подкрепа на извънкласни инициативи и дейности. Това от своя страна способства изграждането на възпитаниците на училището като личности, конкурентоспособни, мотивирани, с изградена ценностна система.

3. Подобрена образователна инфраструктура ще създава предпоставки за устойчиво развитие – от една страна за целевите групи, за оптималното им включване и повишаване на техния социално-икономически статус , и от друга – просперитет и икономическата стабилност на училището.

Екипът по изпълнение на проекта е от служители на ПГ по транспорт, което е гарант за грижа за запазване и съхраняване на ефектите от проекта и след приключването му, т.е. създадената структура като човешки ресурси и организация е устойчива. Създадената вече методология и придобитият опит при организацията и провеждането на дейностите по проекта ще допринесат за намаляване на абсолютната стойност на разходите, а екипът които е натоварен с управлението на проекта има готовност да продължи да работи по него и след приключване на проекта.

Търси
Календар
«  February 2023  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Приятели на сайта
  •