Wednesday, 08.02.2023, 00:41 Добре дошли Guest | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Total of answers: 504
Статистики

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Вход във форума

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.
Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода,
възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища,които не получават средства от държавния бюджет.
Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната
институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация - и представител на работодателите.
Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на
ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на
институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението
му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния
бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година
превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските детски
градини и училища;
13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното
управление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.
 При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от
педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно
решение.
 В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или
училището за становище.
Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска
градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:
1. очакваните приходи и разходи по видове;
2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал - численост, размер на възнагражденията, другите плащания
за персонал, осигурителни вноски;
3. списък на капиталовите разходи;
4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;
7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на
училището или детската градина;
8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години -за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.
Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в
случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.
Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата,
получавани от държавния бюджет.
Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:
1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;
2. публикува на интернет страницата на детската градина или училището;
3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището.
 Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.
 
От ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.
Издаден от министъра на образованието и науката
Търси
Календар
«  February 2023  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Приятели на сайта
  •